Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy beleid Hamilton design

Hamilton design is een commerciële onderneming. Voor onze producten en dienstverlening verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de
privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Contact

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 04 12 63 63 52 of 06 50 26 32 50
E-mail office@hamiltondesign.nl
Online via e-mailformulier www.hamiltondesign.nl
Post:
Hamilton design
Goudmijnstraat 29
5348 JH Oss

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onderlinge contacten, diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de producten en diensten die u bij ons afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies

Doeleinden

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Wij verwerken bovenstaande gegevens (mede afhankelijk van welke diensten en producten u van ons afneemt) om met u te communiceren via social media, e-mail, per post of telefonisch. Technische meetgegevens worden uitsluitend op uw verzoek verzameld ter ondersteuning bij het verbeteren van de aangeboden producten of technologieën.

Verwerkersovereenkomst

Bij aanvang van een opdracht ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging. Daarin wordt tevens aangegeven welke gegevens wij verwerken met als doel producten of diensten zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de hosting van websites en geven we uitsluitend gegevens door die noodzakelijk zijn om deze diensten te kunnen leveren.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt door overeenkomsten die wij hebben met deze derde partijen. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

AVG en domeinnamen

Heeft u via ons een domeinnaam geregistreerd dan zijn de gegevens die u heeft opgegeven bij registratie vaak publiekelijk terug te vinden in de Whois. Met de komst van de AVG hebben we hiervoor maatregelen getroffen. Alle domeinnamen uit Europese landen vallen onder Europese wetgeving. Uw persoonsgegevens zijn onder die wet beschermd. Voor generieke domeinnamen, zoals een .com-, .net- of .hotel-domeinnaam, geldt dat in de Whois nog wel persoonsgegevens getoond kunnen worden. Alle generieke domeinnamen die via ons geregistreerd zijn worden afgeschermd. Heeft u via andere organisaties uw hosting geregeld dan zijn wij niet verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft uw op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Leveringsvoorwaarden Hamilton design

Download onze leveringsvoorwaarden